فرم اولیه مشاوره

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی*
YYYY slash MM slash DD
محل اجرای پروژه*
میزان شناخت به خط تولید مورد نیاز*
نوع مشاوره*
مدت زمان مشاوره = 45 دقیقه
لازم به ذکر است که در صورت عقد قرارداد ، این مبلغ از هزینه کل کسر می گردد . همچنین در صورت عدم رضایت با دلیل ، وجه عودت داده می شود . تبصره = اگر 72 ساعت قبل از شروع جلسه ، مشاوره درخواستی خود را کنسل نمایید ، 40 درصد عودت وجه خواهیم داشت ؛ اگر 48 ساعت قبل کنسل نمایید ، 20 درصد عودت وجه خواهیم داشت و در صورتی که 24 ساعت قبل کنسل نمایید ، 10 درصد عودت وجه انجام می گردد .